เรื่องสำคัญ/เรื่องที่น่าสนใจ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๙]

เรื่องสำคัญ/เรื่องที่น่าสนใจ

ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่องสำคัญ/เรื่องที่น่าสนใจ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔ [สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี]

เรื่องสำคัญ/เรื่องที่น่าสนใจ

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๓)

เรื่องสำคัญ/เรื่องที่น่าสนใจ

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๖/๒๕๖๕ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

เรื่องสำคัญ/เรื่องที่น่าสนใจ

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๗/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๔)

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

ประเภท
แก้คำผิด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เล่มที่ ๑๑) หน้า ๘๑ หน้า ๘๒ (เล่มที่ ๑๒/๒) หน้า ๑๑๔ (เล่มที่ ๑๔/๑๗) หน้า ๑๓๒ เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (เล่มที่ ๑๔/๗) หน้า ๑๓๐ หน้า ๑๓๙] เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒ ข วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หน้า ๒๓]
ประเภท
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด ๑๐๐ รายการ
**ค้นหาจากเนื้อความ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น
ค้นหาแบบละเอียด กรุณาคลิก
ประเภทราชกิจจานุเบกษา
ช่วงเวลา
ถึง
คำอธิบาย

๑. สามารถค้นได้จากข้อมูลราชกิจจานุเบกษาทุกประเภท

● ประเภท ก เช่น กฎหมาย คำวินิจฉัย คำพิพากษา
● ประเภท ข เช่น ฐานันดร เครื่องราชฯ ยศ
● ประเภท ค เช่น ทะเบียนการค้า (เกี่ยวกับนิติบุคคล)
● ประเภท ง และ ง พิเศษ (ประกาศ คำสั่งหรืออื่นๆ ที่มีฐานะเป็นกฎหมาย ข้อมูลเรื่องล้มละลาย พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ

๒. สามารถค้นในเนื้อหาได้ตั้งแต่ข้อมูลหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๓. หากต้องการค้นละเอียดกรุณาคลิกด้านบน

**ค้นหาจากเนื้อความ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น
ค้นหาแบบละเอียด กรุณาคลิก
ช่วงเวลา
ถึง
คำอธิบาย

๑. ระบบจะค้นในราชกิจจานุเบกษา ประเภท ก ง และ ง พิเศษ เท่านั้น

๒. สามารถค้นในเนื้อหาได้ตั้งแต่ข้อมูลหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๓. หากไม่พบข้อมูลที่ค้นหา กรุณากลับไปค้น Tab ค้นทั้งหมด

**ค้นหาจากเนื้อความ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น
คำอธิบาย

๑. ระบบจะค้นในราชกิจจานุเบกษา ประเภท ข เท่านั้น

๒. หากไม่พบข้อมูลที่ค้นหา กรุณากลับไปค้น Tab ค้นทั้งหมด

๓. หมายกำหนดการและข่าวในพระราชสำนัก กรุณาค้นใน Tab ค้นทั้งหมด

๔. ข้อมูลการแต่งตั้งตำแหน่งทางราชการ กรุณากลับไปค้น Tab ค้นทั้งหมด

ค้นหาจากชื่อ-นามสกุล/ชื่อนิติบุคคล กรุณาคลิก
คำอธิบาย

๑. ระบบจะค้นในราชกิจจานุเบกษา ประเภท ง และ ง พิเศษ เท่านั้น

๒. สามารถค้นในเนื้อหาได้ตั้งแต่ข้อมูลหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๓. กรุณาใส่ ชื่อ และ/หรือ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่นิติบุคคล

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด ๑๐๐ รายการ

แก้คำผิด ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เล่มที่ ๑๑) หน้า ๘๑ หน้า ๘๒ (เล่มที่ ๑๒/๒) หน้า ๑๑๔ (เล่มที่ ๑๔/๑๗) หน้า ๑๓๒ เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (เล่มที่ ๑๔/๗) หน้า ๑๓๐ หน้า ๑๓๙] เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒ ข วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หน้า ๒๓]
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสารภี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสารภี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสารภี เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย เรื่อง กิจการที่่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเขลียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒